2
>>>>HACK GPRS<<<<

-
b-1 nhập hãng dt>>vd:nokia
b-2 nhập loại máy>>vd: 3110
b-3 nhập IP
b-4 nhập mã POYX có 3 chữ số
b-5 nhập số dt nhận cấu hình

>>xong nhấn vào {lấy cấu hình}
cấu hình sẽ gửi đến số dt đã nhập trong 5 phút


>>>lấy mã IP+POYX<<<


cấu hình gprs miễn phí
hãng máy:
loại máy:
địa chỉ IP:
mã poyx:
số điện thoại:


Ring ring